Dharma Mátrix

Az élet rendszerszemlélete

FRITJOF CAPRA – PIER LUIGI LUISI

A kutatószellem felszabadítása

EGY EGYESÍTŐ LÁTÁSMÓD


570 oldal

4000 Ft

E-könyv: 2500 Ft

Rövid leírás

„Egyrészt egy élvezetes utazás a rendszerbiológia legújabb felfedezéseibe, mely értékes a tudomány minden szerelmesének, másrészt egy merész terv hogyan biztosítsuk a jövőnket a Földön.”
New Scientist magazin

„Ez a könyv számra a Rosetta kő. A legkülönbözőbbnek tűnő elméletek és fogalmak közötti kapcsolatokról, és azok közös gyökereiről lebbenti fel a fátylat… Nem számít, mi a munkaterületed vagy érdeklődésed. Ez a könyv elengedhetetlen olvasmány, ha nyitott szemmel akarsz járni a jövőt illetően.”
Rob Kall, OpEdNews.com

„Egy integráns világkép az új tudomány alapelveiről. Mesteri módon mutatja meg azt (a kapcsolati hálót-a szerk.), amit a redukcionista tudósok generációi sem voltak képesek meglátni. A szerzők ezt briliáns módon valósították meg.”
David W. Orr, Oberlin College

 

Az elmúlt 30 év során, az élet új, rendszerként való szemlélete került a tudomány előterébe. A korábbitól eltérő hangsúlyt kapott a komplexitás, a hálózatok, a szerveződés mintázatai, ami egy újszerű „rendszerelvű” gondolkodáshoz vezet.
A Cambridge Univeristy Press által kiadott könyv koherens módon, egyetlen közös keretbe foglalja mindazon elképzeléseket, modelleket és elméleteket, amelyek az élet rendszerszintű szemléletének alapjául szolgálnak. Jelen szerzők a történelem és a tudományágak széles skáláját végigjárva megvizsgálják a kulcsfontosságú fogalmak megjelenését, mint az autopoiézis, a disszipatív struktúrák, a társadalmi hálózatok és az evolúció rendszerként való megértése. Tárgyalják még az egészségügyi ellátás, a menedzsment és a mindenkit érintő, globális ökológiai és gazdasági válság rendszerelvű szemléletét.

A XXI. század kibontakozása során egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy korunk fő problémáit – az energiát, a környezetet, az éghajlatváltozást, az élelmiszerbiztonságot és a pénzügyi biztonságot – nem lehet elszigetelten értelmezni. Ezek rendszerszintű problémák, ami azt jelenti, hogy mind összekapcsolódnak és kölcsönösen függenek egymástól. Végső soron ezeket a problémákat úgy kell tekintenünk, mint egyetlen válság különböző oldalait, amely nagyrészt a felfogás válsága. Mindez abból adódik, hogy a modern társadalom legnagyobb része, és különösen a nagy társadalmi intézmények, egy elavult világnézet koncepciójához csatlakoznak, olyan valóságfelfogáshoz, mely túlnépesedett, globálisan összekapcsolt világunk megértésére alkalmatlan.

Az élet új tudományos megértése számos elgondolást és ötletet foglal magába, amelyek kifejlesztésén kiemelkedő kutatók és csapataik dolgoznak világszerte. A jelen könyvvel olyan interdiszciplináris szöveget szeretnénk kínálni, amely ezeket az eszméket, modelleket és elméleteket koherens módon, egységes keretbe foglalja. Egy egységes rendszerelvű elképzelést mutatunk be, amely felöleli és integrálja az élet biológiai, kognitív, társadalmi és ökológiai dimenzióit; és megvizsgáljuk az élet egységes nézetének filozófiai, spirituális és politikai összefüggéseit is.

Vélemények

„Milyen gyönyörű, elegáns, összefoglaló könyv.”
Stuart Kauffman, University of Pennsylvania and the Institute for Systems Biology, Seattle

„Mi az Élet? Mi az emberi lény? Hogyan segíthetnek a tudomány új felfedezései a természetről és önmagunkról, megakadályozni, hogy mi emberek legyünk az első faj, ami önmagát veszélyezteti? Capra és Luisi ragyogó szintézise megmutatja hogyan lépjünk túl a mechanikus, lineáris, redukcionista gondolkozásmód szokásán, s hogyan kapjunk új válaszokat a filozófia, és emberi élet örök kérdéseire… Az élet rendszerszemlélete egy világos, széles körű útmutató, hogyan éljünk együtt éretten, békésen és fenntarthatóan egymással és más lényekkel egyetlen otthonunkban, a Föld nevű bolygón.”
Amory B. Lovins, Rocky Mountain Institute

„Nélkülözhetetlen olvasmánya a mai fiataloknak, és a holnap vezetőinek, valamint mindazoknak, akik törődnek az élettel ezen a bolygón.”
Daniel Goleman, author of Emotional Intelligence and Ecological Intelligence

„Nem könnyű olvasmány. Azonban elkerülhetetlen mindenkinek, aki meg akarja érteni a napjainkban zajló tudományos paradigmaváltást, ami az élet rendszerszemlélet felé halad. Kötelező tananyagnak kellene lennie minden főiskolán és egyetemen, a szaktól függetlenül.”
a fordítók

Szerzői ajánlás

Az elmúlt 30 év során, az élet új, rendszerként való szemlélete került a tudomány előterébe. A korábbitól eltérő hangsúlyt kapott a komplexitás, a hálózatok, a szerveződés mintázatai, ami egy újszerű „rendszerelvű” gondolkodáshoz vezet.
Ez a kötet koherens módon, egyetlen közös keretbe foglalja mindazon elképzeléseket, modelleket és elméleteket, amelyek az élet rendszerszintű szemléletének alapjául szolgálnak. Jelen szerzők a történelem és a tudományágak széles skáláját végigjárva megvizsgálják a kulcsfontosságú fogalmak megjelenését, mint az autopoiézis, a disszipatív struktúrák, a társadalmi hálózatok és az evolúció rendszerként való megértése. Tárgyalják még az egészségügyi ellátás, a menedzsment és a mindannyiunkat érintő, globális ökológiai és gazdasági válság rendszerelvű szemléletét.
A jelen könyv elsősorban egyetemi hallgatók számára készült, de alapvető olvasmányul szolgálhat olyan diplomásoknak és kutatóknak is, akik szeretnék megérteni az élet új, rendszerszintű elképzelését, és annak a szakmák széles skálájára gyakorolt hatását – a közgazdaságtantól a politikán át az orvostudományig, a pszichológiáig és a jogig.

FRITJOF CAPRA az Ecoliteracy Center alapító igazgatója a kaliforniai Berkeley-ben, és a Schumacher College (Egyesült Királyság) karán működik. Fizikus és rendszerelméleti teoretikus, és a kortárs tudomány filozófiai és társadalmi vonatkozásainak szisztematikus vizsgálatát végezte az elmúlt 35 év során. Továbbá ő A fizika taója (The Tao of Physics, 1975) és Az élet szövedéke (The Web of Life, 1996) című bestsellerek szerzője is.

PIER LUIGI LUISI a Róma 3 Egyetem biokémia professzora. Pályafutását a Svájci Szövetségi Technológiai Intézetben (ETHZ) kezdte, Zürichben, ahol a kémia egyetemi tanára lett, és elindította az interdiszciplináris Cortona Weeks-et. Fő kutatása az élet eredetének kísérleti, elméleti és filozófiai szempontjaira, valamint a szintetikus és természetes rendszerek önszerveződésére összpontosít. Ő a szerzője a The Emergence of Life (2006) és a Mind and Life (2008) című könyveknek is.

Tartalomjegyzék

Előszó
Köszönetnyilvánítás
Bevezetés: paradigmák a tudományban és a társadalomban

I. A mechanisztikus világnézet

1 A newtoni világ-gép
1.1 A tudományos forradalom
1.2 Newtoni fizika
1.3 Összegző gondolatok
2 Az élet mechanisztikus nézete
2.1 Az élő szervezetek korai mechanikai modelljei
2.2 A sejtektől a molekulákig
2.3 A gén évszázada
2.4 Mechanisztikus orvostudomány
2.5 Összegző gondolatok
3 Mechanisztikus társadalmi gondolkodás
3.1 A társadalomtudományok születése
3.2 A klasszikus politikai gazdaságtan
3.3 A klasszikus közgazdaságtan kritikusai
3.4 Keynesi gazdaságpolitika
3.5 A karteziánus közgazdaságtan vakvágánya
3.6 A menedzsment gépi metaforája
3.7 Összegző gondolatok

II. A rendszer gondolkodás felemelkedése

4 A részektől az egészig
4.1 A rendszerelvű gondolkodás kialakulása
4.2 Az új fizika
4.3 Összegző gondolatok
5 Klasszikus rendszerelméletek
5.1 Tektológia
5.2 Általános rendszerelmélet
5.3 Kibernetika
5.4 Összegző gondolatok
6 Komplexitáselmélet
6.1 A klasszikus tudományok matematikája
6.2 A nemlinearitás feladványa
6.3 A nemlineáris dinamika alapelvei
6.4 Fraktálgeometria
6.5 Összegző gondolatok

III.Az élet új koncepciója

7 Mi az élet?
7.1 Hogyan jellemezhetjük a létezést?
7.2 Az élet rendszer szemlélete
7.3 Az autopoiézis alapfeltevései
7.4 Kölcsönhatásban a környezettel
7.5 Társadalmi önteremtés
7.6 Az autopoiézis kritériumai, az élet kritériumai
7.7 Mi a halál?
7.8 Önteremtés és megismerés
7.9 Összegző gondolatok
8 Rend és összetettség az élővilágban
8.1 Önszerveződés
8.2 Megjelenés és megjelenő tulajdonságok
8.3 Önszerveződés és megjelenés a dinamikus rendszerekben
Vendég esszé: Daisyworld
8.4 Matematikai mintázatok az élővilágban
8.5 Összegző gondolatok
9 Darwin és a biológiai evolúció
9.1 Darwin elképzelése a szülői hálózat révén egymáshoz kapcsolódó fajokról
9.2 Darwin, Mendel, Lamarck és Wallace: sokoldalú összekapcsolódás
9.3 A modern evolúciós szintézis
9.4 Alkalmazott genetika
9.5 A Humán Genom Projekt
9.6. Fogalmi forradalom a genetikában
Vendég esszé: Az epigenetika felemelkedése és szárnyalása
9.7 Darwinizmus és kreacionizmus
9.8 Véletlen, kontingencia és evolúció
9.9 Darwinizmus ma
9.10 Összegző gondolatok
10 A földi élet eredetének kutatása
10.1 Oparin molekuláris evolúciója
10.2 Kontingencia kontra determinizmus az élet eredetét illetően
10.3 Prebiotikus kémia
10.4 A minimális élet laboratóriumi megközelítése
10.5 Az élet eredetének szintetikus biológiai megközelítése
10.6 Összegző gondolatok
11 Az emberi kaland
11.1 Az élet korszakai
11.2 Az emberek kora
11.3 Az emberi lényt meghatározó tényezők
11.4 Összegző gondolatok
12 Elme és tudatosság**
12.1 Az elme egy folyamat!
12.2 A megismerés Santiago-elmélete
12.3. A megismerés és a tudat
Vendég esszé: A tudat elsődleges természetéről
12.4 Kognitív nyelvészet
12.5 Összegző gondolatok

IV. Tudomány és spiritulitás

13.1 Tudomány és spiritualitás: egy dialektikus viszony
13.2 Spiritualitás és vallás
13.3 A tudomány a vallással szemben: a „süketek párbeszéde”?
13.4 A tudomány és a miszticizmus közötti párhuzamok
13.5 A mai spirituális gyakorlat
13.6 Spiritualitás, ökológia és oktatás
13.7 Összegző gondolatok
14 Élet, elme és társadalom
14.1 Az evolúciós kapcsolat a tudat és a társadalmi jelenségek között
14.2 Szociológia és társadalomtudományok
14.3 A rendszerelvűség kiterjesztése
14.4 Kommunikációs hálózatok
14.5 Élet és irányítás a szervezetekben
14.6 Összegző gondolatok
15 Az egészségügy rendszer szemlélete
15.1 Az egészségügyi ellátás válsága
15.2 Mi az egészség?
Vendég esszé: Placebo és nocebo válaszok
15.3 Az egészségügyi ellátás rendszerelvű megközelítése
Vendég esszé: Integratív gyakorlat az egészségügyben és gyógyításban
15.4 Összegző gondolatok

V. Az élet szövedékének fenntartása

16 Az élet ökológiai dimenziója
16.1 Az ökológia tudománya
16.2 Rendszerökológia
16.3 Ökológiai fenntarthatóság
16.4 Összegző gondolatok
17 A pontok összekapcsolása: a rendszer gondolkodás és a világ állapota
17.1 A világ problémáinak összekapcsolódása
17.2 Az állandó növekedés illúziója
17.3 A globális kapitalizmus hálózata
17.4 A globális civil társadalom
17.5 Összegző gondolatok
18 Rendszerelvű megoldások
18.1 A játék megváltoztatása
Vendég esszé: Az élő vállalkozás mint a generatív gazdaság alapja
18.2 Energia és éghajlatváltozás
18.3 Agroökológia – a legjobb esély a világ élelmezésére
Vendég esszé: Az élet magvai
18.4 Életre tervezve
18.5 Összegző gondolatok